Aktualności

30.12.2014
Grudzień na budowie ZUOK

18.12.2014
Jesienią na budowach

30.10.2014
Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod ZUOK Olsztyn

Dzisiaj na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego. Odbyło się to w towarzystwie wielu znamienitych gości. Akt Erekcyjny został podpisany przez Pana Adama Krzyśków Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – naszej Instytucji Wdrażającej, Pana Grzegorza Drozdowskiego Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, który podpisał Akt w zastępstwie Marszałka Województwa – gospodarza regionu, Pana Mariana Wiatra – Prezesa Control Process S.A. – Wykonawcy – Lidera Konsorcjum i Pana Adama Sierzputowskiego – Prezesa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. – Beneficjenta. Na akcie złożyli swoje podpisy również przedstawiciele Gmin uczestniczących w projekcie.
(foto: Katarzyna Żurek)

10.10.2014
Rekultywacja składowisk przebiega pomyślnie

(foto: Katarzyna Żurek)

16.09.2014
Stacja Przeładunkowa

Pierwsze pozwolenia na budowę wydane wiec rozpoczynamy roboty budowlane na Kontrakcie 3 "Projektowanie i budowa trzech Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO". Wykonawca przejął teren budowy stacji w Medynach gm. Lidzbark Warmiński. Poniżej kilka zdjęć z przekazania terenu.
(foto: Dariusz Łańko)

05.09.2014
Można dojechać, budujemy na Tracku!

Pierwszy etap budowy drogi do zakładu dobiega końca, jest ona obecnie przejezdna dla transportu materiałów i maszyn na budowę ZUOK. Wymieniono grunt, uformowano nasypy, ułożono przepusty i sieć kanalizacji deszczowej, a przejezdność zapewniła warstwa wiążąca z asfaltu betonowego. Do wykonania pozostały chodniki, ścieżka rowerowa oświetlenia oraz ułożenie warstwy ścieralnej. Pod koniec sierpnia br. rozpoczęto roboty ziemne i fundamentowe dla I etapu ZUOK. Etap ten obejmuje niwelację terenu, wykonanie części sieci międzyobiektowych, budowę budynku administracyjno-socjalnego i zbiornika wód deszczowych. Prace prowadzone są przez doświadczonych, lokalnych podwykonawców co gwarantuje terminową realizację robót budowlanych.
(foto: Katarzyna Żurek i Dariusz Łańko)

13.06.2014
Jest pożyczka

30.05.2014 r. została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pożyczka została udzielona w kwocie 46 725 606,79 zł na okres 11 lat. Środki z niej uzyskane przeznaczone będą na współfinansowanie realizacji systemu zagospodarowania odpadów komunalnych dla 37 gmin.

02.06.2014
8 kłódek

W czwartek 29 maja na bramie zrekultywowanego składowiska odpadów w Medynach, k. Lidzbarka Warmińskiego zawieszono osiem kłódek, które mają symbolizować zamknięcie kontraktu 4. W ramach tego kontraktu zrekultywowano blisko 30 ha terenów przez długie lata zasypywanych odpadami. Dzisiaj w Adamowie gm. Biskupiec, Długiej gm. Sępopol, Dywitach gm. Dywity, Kierwinach gm. Kiwity, Kotle Dużym gm. Pisz, Łęgajnach gm. Barczewo, Medynach gm. Lidzbark Warmiński, Zełwągach gm. Mikołajki są posadzone drzewa i posiana trawa. Niewprawne oko nie zauważy, że w tym miejscu było składowisko odpadów. Teraz pozostało monitorować te tereny przez okres do 30 lat.

16.04.2014
Praca wre

Rozpoczęły się prace przy drodze do planowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. (fot. Michał Lubieniecki)

08.04.2014
Zaczęło się

W piątek po południu u zjazdu z ulicy Lubelskiej w drogę przy Motocrossie stanęła tablica informacyjna. Oznacza to początek robót budowlanych związanych z realizacją Kontraktu nr 2 naszego projektu tj. Projektowaniem i budową drogi dojazdowej do ZUOK. Podwykonawcą prac budowlanych dla wyodrębnionego odcinka jest Sanbud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane z Olsztyna. Zapewnienie przejezdności po drodze przewidziane jest na koniec czerwca 2014 r.

18.12.2013
Podpisanie umowy

W dniu 17 grudnia 2013 r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą Konsorcjum "Przemysłówka" Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o. z Olsztyna, Segi-Eko Sp. Z o.o. z Czciradzi na realizację kontraktu Projektowanie i budowa trzech stacji przeładunkowych wraz z PDGO. Wartość umowy to 14 292 600 zł brutto. Czas przewidziany na prowadzenie prac to 16 miesięcy.

W ramach Kontraktu Nr 3 – Projektowanie i budowa trzech Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO planuje się wykonanie Stacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach: Medyny gm. Lidzbark Warmiński, Polska Wieś gm. Mrągowo i Trelkowo gm. Szczytno. Celem budowy Stacji jest zmniejszenie kosztów transportu odpadów komunalnych z Gmin położonych w znacznej odległości od Olsztyna, gdzie będzie znajdować się centralna instalacja budowana w ramach Projektu – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Odpady komunalne zmieszane oraz pochodzące z selektywnej zbiórki będą dowożone do Stacji lokalnym transportem, następnie będą zgniatane (zmniejszenie objętości) i przeładowywane na duże zestawy ciężarowe, transportujące ładunek do Olsztyna, gdzie odpady zostaną przetworzone lub zagospodarowane. Dodatkowo na Stacjach Medyny i Polska Wieś powstanie Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), gdzie mieszkańcy będą mogli bezpośrednio dostarczać swoje odpady segregowane.

W ramach Stacji planuje się budowę:

 • punktu ewidencji odpadów dowożonych (z wagą samochodową i myjnią kół),
 • hali przeładunkowej z prasą do odpadów,
 • instalacji oczyszczania powietrza z hali (dot. tylko SPO Trelkowo),
 • budynku garażowo-warsztatowego,
 • boksów na odpady z selektywnej zbiórki,
 • zbiornika wód deszczowych z funkcją ppoż i układem podczyszczania,
 • piezometrów kontrolnych do badania wpływu Stacji na wody gruntowe (dot. tylko SPO Trelkowo).

W ramach Kontraktu na każdej Stacji wykonane będą sieci i przyłącza do mediów, place i drogi manewrowe, tereny zielone oraz ogrodzenie i oświetlenie. Dodatkowo w ramach budowy SPO Medyny przewiduje się wykonanie drogi dojazdowej do Stacji.

02.12.2013
Zmiany na składowiskach

Zrekultywowano już składowiska w Dywitach, Długiej, Adamowie i Kierwinach. Na pozostałych składowiska w Łęgajnach, Zełwągach, Kotle Dużym i Medynach prace jeszcze trwają. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, gdzie mogą Państwo obejrzeć przebieg prac.
(foto: Katarzyna Żurek i Dariusz Łańko)

26.11.2013
Projekt zatwierdzony przez KE

Komisja Europejska (jak podaje w komunikacie prasowym z dn. 25.11.2013 r.) zatwierdziła przyznanie środków finansowych m.in. dla projektu "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów". Wdrożenie projektu znacznie poprawi stan środowiska poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów, dodatkowo stworzonych zostanie 70 miejsc pracy.

Odnosząc się do tej decyzji, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział, że projekty zatwierdzone w tym czasie utwierdzają w przekonaniu, że Polska przestrzega standardów europejskich w zakresie gospodarki odpadami poprzez ograniczenie praktyk składowania odpadów i podnosząc poziom kontroli nad przepływem odpadów.

Projekt dot. gospodarki odpadami w Olsztynie obejmuje zaprojektowanie i zbudowanie zakładu przetwarzania odpadów, budowę drogi dojazdowej oraz budowę trzech stacji przekazywania odpadów. Za pośrednictwem Funduszu Spójności Unia Europejska sfinansuje 34 mln euro z łącznej inwestycji w wysokości 66,1 milionów euro. Projekt ma być wdrożony do czerwca 2015 roku. Pół miliona mieszkańców z 37 gmin będzie czerpać korzyści z mniej zanieczyszczonego środowiska i lepszej jakości życia.

Inwestycja jest realizowana w ramach polskiego programu "Infrastruktura i Środowisko", z osi priorytetowej "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi". Należy do tzw. dużych projektów, czyli przedsięwzięć o wartości przekraczającej 50 mln euro (z VAT). Duże projekty są zatwierdzane bezpośrednio przez Komisję Europejską w drodze specjalnych decyzji, podczas gdy finansowanie mniejszych inwestycji zatwierdza się na szczeblu krajowym lub regionalnym. W ramach funduszy spójnościowych UE na lata 2007-2013 Polska otrzymała łącznie ok. 67 mld euro.

28.08.2013
Rekultywacja składowisk

Trwają roboty budowlane związane z Kontraktem nr 4 "Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia". Wykonawca Kontraktu – ZTOŚ Foleko Sp. z o.o. od czerwca 2013 r. prowadzi prace przygotowawcze i ziemne na następujących składowiskach: Łęgajny gm. Barczewo, Medyny gm. Lidzbark Warmiński, Adamowo gm. Biskupiec, a od lipca 2013 roku na składowiskach: w Dywitach gm. Dywity i w Kierwinach gm. Kiwity. W ramach rekultywacji na poszczególnych składowiskach Wykonawca wykonał niezbędne wycinki drzew i krzewów, usunął humus, dokonał koniecznych rozbiórek starych obiektów i instalacji oraz rozpoczął szeroko zakrojone roboty ziemne i porządkujące, związane z formowaniem wierzchowiny i skarp składowiska. Na składowiskach Medyny, Dywity, Łęgajny i Kierwiny formowanie to już zakończono, ułożono też pierwszą warstwę wyrównawczą, zabezpieczającą odsłonięte odpady. Równolegle trwają prace przy wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, na podstawie którego ułożone zostaną warstwy rekultywacji technicznej oraz wykonana będzie rekultywacja biologiczna (nasadzenia drzew, krzewów, zadarnienie). Poniższe zdjęcia obrazują postęp prac.

11.07.2013
Umowa na ZUOK

W dniu 11 lipca 2013 r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą Konsorcjum CONTROL PROCESS S.A. z Krakowa, VAUCHE S.A., z Sedan we Francji na realizację dwóch kontraktów Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych oraz Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK. Wartość umowy to 157 071 000 zł brutto. Czas przewidziany na prowadzenie prac to 24 miesiące.

W ramach realizacji Kontraktu nr 1 "Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie", przewidziano zaprojektowanie i budowę następujących elementów:

 • Instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości ok 95 000 Mg/rok,
 • Instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym demontażu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Instalacji do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania,
 • Magazynu odpadów niebezpiecznych,
 • Linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych o przepustowości ok 16 000 Mg/rok,

W ramach realizacji Kontraktu 2 "Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK", przewidziano zaprojektowanie i budowę drogi dojazdowej, łączącej Zakład z ulicą Lubelską.

Zasadniczym celem inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacja Projektu gwarantując osiągnięcie polskich i europejskich standardów przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania. Budowa specjalistycznego zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów przyczyni się do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach w tym redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Realizacja inwestycji zatem przyczyni się do wzrostu poziomu odzysku odpadów także poprzez rozbudowany program selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej.

Inwestycje stanowią wsparcie głównego celu rozwojowego regionu poprzez zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz przez usunięcie niektórych ograniczeń dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

09.05.2013
Wizja lokalna składowisk

W dniach 17-18 kwietnia 2013 r. przeprowadzona została wizja lokalna składowisk przeznaczonych do rekultywacji. W wizji wzięli udział Wykonawcy – firmy Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. oraz jego podwykonawcy-projektanta – EKOTEST s.c. i Zamawiający. Spotkanie miało na celu sprawdzenie warunków terenowych i obecnego stanu składowisk, zwłaszcza pod względem obecności drzew na ich terenie, zastoisk wodnych, wypływów odcieków składowiskowych, potencjalnych problemów realizacyjnych, odległości do istniejącej infrastruktury odprowadzania wód deszczowych itp. W pierwszym dniu wizji lokalnej zespół obejrzał kolejno składowiska: w Łęgajnach (gm. Barczewo), Dywitach (gm. Dywity), Medynach (gm. Lidzbark Warmiński), Kierwinach (gm. Kiwity) i w Długiej (gm. Sępopol). W drugim dniu natomiast składowiska: w Kotle Dużym (gm. Pisz), Zełwągach (gm. Mikołajki) i Adamowie (gm. Biskupiec).

17.04.2013
Umowa na rekultywację składowisk

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, tj. 17.04. w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna o godzinie 12:00 została podpisana umowa na rekultywację składowisk w ramach realizowanego projektu. Wykonawcą kontraktu jest Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy reprezentowany przez Pana Henryka Karpińskiego – Prezesa Zarządu. Wartość kontraktu wynosi 19 887 501 złotych brutto, a termin realizacji to 12 miesięcy.

Przypominamy, iż w ramach w/w umowy zostanie zrekultywowanych 8 składowisk w następujących miejscowościach: Kocioł Duży (gm. Pisz), Dywity (gm. Dywity), Adamowo (gm.Biskupiec), Zewłągi (gm.Mikołajki), Medyny (gm. Lidzbark Warmiński), Kierwiny (gm. Kiwity), Długa (gm. Sępopol), Łęgajny (gm. Barczewo).

Pracownicy Zakładu Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. oraz naszej Spółki przeprowadzili wizje lokalne wszystkich składowisk celem uzgodnienia szczegółowych warunków pierwszego etapu prac - projektowania.

rekultywacja

15.03.2013
Dwie oferty złożone

W dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2013 roku, do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, realizującego Projekt pn. "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów", zostały złożone dwie oferty na realizację kontraktów: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie oraz Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK. Konsorcjum w składzie COMSA EMTE Sp. z o.o., AWBUD S.A., MACE (POLAND) LIMITED Sp. z o.o. złożyło ofertę w wysokości 131.796.051,33 zł brutto. Natomiast konsorcjum w składzie CONTROL PROCESS S.A., VAUCHÈ S.A. złożyło ofertę w wysokości 157.071.000,00 zł brutto. Obie oferty mieszczą się w zaplanowanym przez Spółkę budżecie.

04.03.2013
Aplikacja w KE

Informujemy, że dokumentacja naszego projektu przeszła przez wszystkie szczeble krajowej oceny i w dniu 26.02.2013 r. została przekazana do Komisji Europejskiej. Tam zostanie ona ostatecznie oceniona, a Komisja podejmie decyzję o dofinansowaniu projektu.